Villkor för användning

Villkor och bestämmelser

Dessa villkor reglerar din tillgång till och användning av allt innehåll, alla produkter och tjänster som finns tillgängliga på webbplatsen (”Tjänsten”) som drivs av (”oss”, ”vi” eller ”vår”).

Din tillgång till våra tjänster är beroende av att du accepterar, utan ändring, alla villkor som finns här och alla andra driftsregler och policyer som publicerats och som kan komma att publiceras från tid till annan av oss.

Läs avtalet noggrant innan du får tillgång till eller använder våra tjänster. Genom att få tillgång till eller använda någon del av våra tjänster samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte godkänner någon del av villkoren i avtalet får du inte få tillgång till eller använda våra tjänster.

Intellektuell äganderätt

Avtalet överför inte från oss till dig någon av våra immateriella rättigheter eller immateriella rättigheter från tredje part, och alla rättigheter, titlar och intressen i och till sådan egendom förblir (mellan parterna) enbart hos oss och dess licensgivare.

Tjänster från tredje part

När du använder tjänsterna kan du komma att använda tjänster, produkter, programvara, inbäddningar eller program som utvecklats av en tredje part (”tjänster från tredje part”).

Om du använder tjänster från tredje part förstår du att:

All användning av en tredjepartstjänst sker på egen risk, och vi ska inte vara ansvariga eller skadeståndsskyldiga gentemot någon för tredjepartswebbplatser eller tredjepartstjänster.
Du bekräftar och godkänner att vi inte ska vara ansvariga för skador eller förluster som orsakats eller påstås ha orsakats av eller i samband med användningen av sådant innehåll, varor eller tjänster som finns tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster.
Konton

Om användning av någon del av våra tjänster kräver ett konto, samtycker du till att ge oss fullständig och korrekt information när du registrerar dig för ett konto.

Du är ensam ansvarig för all aktivitet som sker under ditt konto. Du är ansvarig för att hålla din kontoinformation uppdaterad och för att hålla ditt lösenord säkert.

Du är ansvarig för att upprätthålla säkerheten för ditt konto som du använder för att få tillgång till tjänsten. Du får inte dela eller missbruka dina åtkomstuppgifter. Du måste omedelbart meddela oss om obehörig användning av ditt konto eller när du får kännedom om någon annan säkerhetsöverträdelse.

Uppsägning

Vi kan när som helst, med eller utan orsak, med eller utan förvarning, säga upp eller avbryta din tillgång till alla eller delar av våra tjänster med omedelbar verkan.

Om du vill säga upp avtalet eller ditt konto kan du helt enkelt sluta använda våra tjänster.

Alla bestämmelser i avtalet som till sin natur bör överleva uppsägning ska överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, bestämmelser om äganderätt, ansvarsfriskrivning, skadestånd och ansvarsbegränsningar.

Ansvarsfriskrivning

Våra tjänster tillhandahålls ”I befintligt skick” och ”i befintligt skick”. och dess leverantörer och licensgivare friskriver sig härmed från alla garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, utan begränsning, garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke överträdelse. Varken , eller dess leverantörer och licensgivare, garanterar att våra tjänster kommer att vara felfria eller att tillgången till dem kommer att vara kontinuerlig eller oavbruten. Du förstår att du laddar ner från, eller på annat sätt erhåller innehåll eller tjänster via, våra tjänster efter eget gottfinnande och på egen risk.

Jurisdiktion och tillämplig lag

Om inte annan tillämplig lag föreskriver något annat, regleras avtalet och all åtkomst till eller användning av våra tjänster av lagarna i .

Den rätta platsen för alla tvister som uppstår till följd av eller i samband med avtalet och all åtkomst till eller användning av våra tjänster kommer att vara de statliga och federala domstolarna i .

Ändringar

förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor när som helst.

Om vi gör ändringar som är väsentliga kommer vi att meddela dig detta genom att publicera dem på vår webbplats eller genom att skicka dig ett e-postmeddelande eller annat meddelande innan ändringarna träder i kraft. Meddelandet kommer att ange en rimlig tidsperiod efter vilken de nya villkoren kommer att träda i kraft.

Om du inte håller med om våra ändringar bör du sluta använda våra tjänster inom den angivna meddelandeperioden eller när ändringarna träder i kraft.

Din fortsatta användning av våra tjänster kommer att omfattas av de nya villkoren.