OBR-prognoser kan visa ett hål på 60-70 miljarder pund efter Kuarteng minibudget | Ekonomisk politik

Kwesi Kuarteng har tilldelats oberoende prognoser för statens finanser i Storbritannien, som förväntas visa ett hål på mer än £60 miljarder kvar av hans omfattande skattesänkningar och tillväxtprognos som har avtagit kraftigt.

I slutet av en tumultartad vecka för Liz Truss regering fick kanslern de första prognoserna för ekonomin och de offentliga finanserna i fredags kl. Kontoret för budgetansvar (OBR) som kan måla upp en dyster bild.

Sir Charlie Bean, tidigare medlem av den oberoende vakthunden och ex Bank of England Vice guvernören sa att dokumentet förmodligen kommer att visa ett stort underskott för statskassan.

Sir Charlie Bean.
Sir Charlie Bean. Foto: Chris Ratcliffe/PA

“Det kommer att vara i storleksordningen £60 miljarder till £70 miljarder jämfört med hans tidigare prognoser,” sa han och tillade att Kwartang skulle stå inför tre alternativ: U-sväng på hans skattesänkningsplanerdjup Nedskärningar i offentliga utgiftereller riskera vreden De finansiella marknaderna har redan kraschat genom ett väsentligt tillägg till statsskulden.

“Vad han kommer att konfronteras med, och jag tror ärligt talat inte att de flesta observatörer och parlamentsledamöter verkligen har vaknat till detta ännu, är i vilken utsträckning de offentliga finanserna har försämrats sedan i våras,” sa Bean.

“Det ska bli intressant att se vad kanslern kommer på, vilka kaniner han kan dra ur hatten. De kan vända en häst på de skattesänkningar de aviserade för två veckor sedan, men jag skulle såklart säga att det blir politiskt terminal för Tross-regeringen.”

Finansministeriet höll noga koll på detaljerna i OBR:s prognos på fredagen, trots påtryckningar från konservativa parlamentsledamöter på baksidan som krävde ett tidigt släpp av uppskattningarna för ekonomisk tillväxt och offentliga finanser.

Monetary policy

The job of the Bank of England, which since 1997 has had the statutory task of hitting the inflation target set by the government – currently 2%.

Fiscal policy

The Treasury is responsible for fiscal policy, which involves taxation, public spending and the relationship between the two. ‘Fiscal easing’ is when plans for tax cuts not are not matched by planned spending cuts. 

Budget deficit

The gap between what the government spends and its tax revenues

Government debt

The sum of annual budget deficits – and the less frequent surpluses – over time.

Government bonds

In the UK these are known as gilts, and are a way the state borrows to finance its spending. The fact that governments guarantee to pay investors back means they are traditionally seen as low risk. Bonds mature over different timescales, including one year, five years, 10 years and 30 years.

Bond yields and prices

Most bonds are issued at a fixed interest rate and the yield is the return on the capital invested. When the Bank of England cuts interest rates, the fixed return on gilts becomes more attractive and prices rise. However, when interest rates rise gilts become less attractive and prices fall. Therefore when bond prices fall, bond yields rise, and vice versa.

Short- and long-term interest rates

Short-term interest rates are set by the Bank of England’s MPC, which meets eight times a year. Long-term interest rates move up and down with fluctuations in gilt yields, with the most important the yield on 10-year gilts. Long-term interest rates affect the cost of fixed-rate mortgages, overdrafts and credit card borrowing.

Quantitative easing and quantitative tightening

When the Bank of England buys bonds it is called quantitative easing (QE), because the Bank pays for the bonds it is purchasing by creating electronic money, which it hopes will find its way into the financial system and the wider economy. Quantitative tightening (QT) has the opposite effect. It reduces the money supply through sales of assets.

Pension funds and the bond markets

Pension funds tend to be big holders of bonds because they provide a relatively risk-free way of guaranteeing payouts to retirees over many decades. Movements in bond prices tend to be relatively gradual, but pension funds still take out insurance – hedging policies – as protection to limit their exposure. A rapid drop in gilt prices can threaten to make these hedges ineffective.

Margin calls

Buying on margin is where an investor or institution buys an asset through a downpayment and borrows money to cover the rest of the cost. The upside of margin trading is that it allows big bets and higher returns when times are good. But investors have to provide collateral to cover losses when times are bad. In times of stress they are subject to margin calls, where they have to find additional collateral, often very quickly. 

Doom loop

This is where a financial crisis starts to feed on itself, because institutions are forced into a fire sale of their assets to meet margin calls. If pension funds are selling gilts into a falling market, the result is lower gilt prices, higher gilt yields, bigger losses and further margin calls.

Fiscal dominance

This is where the Bank of England is prevented from taking the action it thinks is necessary to combat inflation because of the size of the budget deficit being run by the Treasury. Fiscal dominance could take two forms: the Bank might keep interest rates lower than they would otherwise be, in order to reduce the government’s interest payments on its borrowing, or it might involve covering government borrowing by buying more gilts.

Larry Elliott Economics editor

“,”credit”:””,”pillar”:0}”>

snabb guide

En ordlista med nyckeltermer för att förklara den ekonomiska turbulensen i Storbritannien

Utseende

penningpolitiken

Rollen för Bank of England, som sedan 1997 har haft den lagstadgade uppgiften att nå det inflationsmål som regeringen satt upp – för närvarande 2%.

skattepolitik

Finansministeriet ansvarar för finanspolitiken, som inkluderar skatter, offentliga utgifter och förhållandet mellan de två. “Skattelättnader” är när planer på att sänka skatterna inte matchar planerade utgiftsnedskärningar.

budgetunderskott

Gapet mellan vad staten spenderar och dess skatteintäkter

statsskuld

Summan av de årliga budgetunderskotten – och de mindre frekventa överskotten – över tiden.

Statsobligationer

I Storbritannien är dessa kända som gyltor och är ett sätt som staten lånar för att finansiera sina utgifter. Det faktum att regeringar lovar att återvända investerare innebär att de traditionellt sett ses som låg risk. Obligationerna förfaller över olika tidsramar, inklusive ett år, fem år, 10 år och 30 år.

Obligationsräntor och priser

De flesta obligationer emitteras till fast ränta och avkastningen är avkastningen på det investerade kapitalet. När Bank of England sänker räntorna blir ränteintäkter på livräntor mer attraktiva och priserna stiger. Men när räntorna stiger blir åldrarna mindre attraktiva och priserna faller. Så när obligationspriserna faller stiger obligationsräntorna och vice versa.

Korta och långa räntor

Korta räntor sätts av Bank of Englands MPC, som träffas åtta gånger om året. Den långa räntan rör sig upp och ner med fluktuationer i guldavkastningen, där den viktigaste är avkastningen på 10-åriga GITS. Långa räntor påverkar kostnaden för bolån med fast ränta, checkräkningskrediter och kreditkortslån.

Kvantitativa lättnader och kvantitativ åtstramning

När Bank of England köper obligationer kallas det kvantitativa lättnader (QE), eftersom banken betalar för obligationerna den köper genom att skapa elektroniska pengar, som den hoppas ska hitta sin väg in i det finansiella systemet och den bredare ekonomin. Kvantitativ åtstramning (QT) har motsatt effekt. Den minskar penningmängden med sälja tillgångar.

Pensionsfonder och obligationsmarknader

Pensionsfonder tenderar att vara stora innehavare av obligationer eftersom de erbjuder ett relativt riskfritt sätt att garantera betalningar till pensionärer under många decennier. Prisrörelser på obligationer tenderar att vara relativt gradvisa, men pensionsfonder tecknar fortfarande försäkringar – säkringspolicyer – som en säkring för att begränsa deras exponering. A Snabb nedgång i guldpriserna kan hota att göra dessa säkringar ineffektiva.

marginella samtal

Att köpa med vinst är när en investerare eller institution köper en tillgång med en handpenning och lånar pengar för att täcka resten av kostnaden. Fördelen med marginalhandel är att det möjliggör större satsningar och högre avkastning när tiderna är goda. Men investerare måste ställa säkerheter för att täcka förluster i dåliga tider. I tider av press är de föremål för marginella samtal, där de behöver hitta ytterligare säkerheter, ofta mycket snabbt.

dom loop

Det är här finanskrisen börjar mata sig själv, eftersom institutioner tvingas avskeda sälja sina tillgångar för att möta vinstkrav. Om pensionsfonder säljer valutor till en fallande marknad blir resultatet lägre priser, högre avkastning, större förluster och mer margin calls.

finanspolitisk dominans

Det är här Bank of England hindras från att vidta de åtgärder som den anser är nödvändiga för att bekämpa inflationen på grund av storleken på det budgetunderskott som sköts av finansministeriet. Finanspolitisk dominans kan anta två former: banken kan hålla räntorna lägre än de annars skulle vara, för att minska statens räntebetalningar på sina lån, eller så kan det innebära att staten täcker upp lån genom att köpa mer valuta.

Larry Elliott Ekonomiredaktör

Tack för din feedback.

Efter statskassan vakthund Avskedad av kanslern på grund av hans sexistiska budget – bland ett antal drag som skylls på skrämda finansmarknader – tros prognoserna ta hänsyn till de ofinansierade skattelöftena på £43 miljarder som Kwarteng tillkännagav i slutet av förra månaden.

Tydligen arbetar kanslern med planer för att täcka en del av bristen på offentliga medel, vilket kommer att tillkännages i ett finansiellt uttalande tillsammans med publiceringen av OBR-prognoserna. Även om förbundskanslern har angett den 23 november, förväntas kanslern meddela parlamentet nästa vecka att evenemanget kommer att genomföras före slutet av oktober.

Efter att ha mottagit de första prognoserna på fredag ​​kommer Kuarteng att uppdatera OBR om sina planer under de kommande veckorna. Vakthunden kommer sedan att ta fram en slutlig prognos som tar hänsyn till dem som kommer att publiceras tillsammans med finansiell rapport.

I ett försök att överbrygga gapet sa analytiker på Deutsche Bank att de förväntade sig att Kvartang skulle använda utgiftsnedskärningar värda mellan 25 miljarder pund och 30 miljarder pund under de kommande tre åren. Ett sådant steg skulle dock vara politiskt känsligt efter ett decennium av åtstramningar och växande krav om offentliga tjänster.

Han sa att det också fortfarande skulle lämna regeringens budgetunderskott – gapet mellan offentliga utgifter och intäkter – nära 185 miljarder pund i år, jämfört med OBR:s marsuppskattning av ett underskott på 99 miljarder pund. Han sa att underskottet kan falla till 155 miljarder pund nästa år, men att det fortfarande skulle vara mer än 100 miljarder pund över tidigare prognoser.

Under våren uppskattade OBR att regeringen skulle ha ett utrymme på cirka 30 miljarder pund under målet att minska Storbritanniens statsskuld i procent av BNP. Bean sa dock att högre inflationsnivåer har höjt statens lånekostnader sedan dess och lett till en avsevärd avmattning i ekonomin.

Den tidigare OBR-medlemmen, som granskade skatte- och utgiftsplanerna för tre på varandra följande kansler innan han avgick i december förra året, sa att detta innebar att utrymmet på 30 miljarder pund troligen skulle vara minst 30 miljarder pund kort. Han sa att Kwartang-skattesänkningarna kunde läggas till den siffran för den totala storleken på hålet i Storbritanniens finanser.

Kuarteng hävdade att skattesänkningar kan hjälpa till att driva ekonomisk tillväxt, vilket i sin tur kan gynna de offentliga finanserna, och sätta ett tillväxtmål på 2,5 procent per år.

Bean sa dock att det var en “myt” som OBR också inte skulle hålla med om. Den kan verkligen publicera scenarier som visar hur snabbare tillväxttakt kan gynna statens finanser.

Det kommer när Bank of England inväntar detaljer om förbundskanslerns minibudget innan den sätter räntor i början av nästa månad. Dave Ramsden, en av bankens fyra biträdande guvernörer, sa att minibudgeten hade orsakat en “materiell” ekonomisk påverkan som måste beaktas vid fastställande av kreditkostnader.

Han hävdade att banken skulle tvingas vidta tuffare åtgärder för att kontrollera inflationen och sa att det hade varit fyra på varandra följande “chocker” för den brittiska ekonomin: minibudgeten, oron på finansmarknaderna som följde, höga energikostnader och en brist på arbetskraft.

“Bilden du får är av successiva uppjusteringar av inflationen och successiva nedjusteringar av tillväxten, där energiprischocken är den främsta drivkraften för båda,” sade han.